DIPLOMSKI RAD O BL. I. MERZU NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

U komisiji pred kojom je rad obranjen, osim mentorice bila su još dva člana: dr. sc. Marko Jurčić, doc. kao predsjednik komisije te dr. sc. Ante Kolak kao član komisije, obojica sa katedre za didaktiku.
Diplomski rad, kojim je autor stekao  naziv magistra pedagogije, podijeljen je u tri dijela. U prvom dijelu donosi se kratka biografija Ivana Merza, od njegova rođenja u Banja Luci, preko studija u Beču i Parizu pa do povratka u Zagreb i plodnog apostolata sve do smrti.ceraj-dipl.rad.jpg
Drugi, središnji dio rada govori o Merzovom pedagoškom odnosno odgojnom djelovanju. Tu je najprije kratak povijesni okvir u kojem je djelovao Ivan Merz, daju se osnovni podaci o organizacijama u kojima je Merz djelovao te se opisuju odgojni ciljevi, sadržaji i metode kojima se Merz služio u svome odgojnom radu.
Treći dio donosi prikaz aktualnih događanja vezanih uz lik i djelo Ivana Merza, kratki opis projekta „Put k suncu“, te opis projekta koji se realizirao u proljeće 2010. godine u Gimnaziji Velika Gorica s izvacima iz učeničkih radova nastalih u sklopu projekta.
Napomenimo da je na istom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923. god. bl. Ivan Merz doktorirao obranivši svoju disertaciju o utjecaju liturgije na francuske pisce čime je stekao naziv doktora filozofije.

SINIšA JAROš rođen je 17. 4. 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Velikoj Gorici, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Nakon nekoliko godina rada u struci, 2005. upisuje preddiplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2008. stekavši naziv prvostupnika pedagogije. Odmah nastavlja diplomski studij koji završava 19. 7. 2010. obranom prikazanoga diplomskog rada „Pedagoško djelovanje Ivana Merza“. Od 2000. godine nalazi se u braku i  otac je petero djece.