Filipini-Quezon City: I NA FILIPINIMA PROSLAVLJEN BLAGDAN BL. IVANA MERZA

 Poruka predsjednika Bratovštine katoličkih svetaca za blagdan bl. Ivana Merza
 
Draga braćo i sestre u Kristu!
 S velikom radošću mi Filipinci, preko Bratovštine katoličkih
svetaca s Filipina slavimo  s Crkvom u Hrvatskoj, kao i cijelom Crkvom
po svijetu blagdan našega ljubljenog blaženog Ivana Merza. Vraćamo se
na sam početak kako smo započeli voljeti Blaženoga Ivana. Bilo je to
kroz blagoslov tehnologije da se prijateljstvo između o. Božidara
Nagya, postulatora bl. Ivana i Bratovštine razvilo i potom učvrstilo
upoznavanje i ljubav prema bl. Ivanu. Mnogo blagoslova i izraza
prijateljstva i ljubavi procvali su na toj jednostavnoj komunikaciji
između Filipina i Hrvatske, a svetost Blaženog Ivana ušla je u svako
srce Braće i Filipinaca.

Nazočnost Blaženog Ivana u našim srcima donosi nam velik blagoslov.
Posebno sada, kad je Papa Benedikt XVI. priznao misli i ljubav našeg
Blaženika prema Euharistiji (vidi zaključak apostolske pobudnice Sacramentum Caritatis). Blaženi Ivan primjer je za svu mladež, Filipincima i Hrvatima, Bratovštini i svima koji vole Euharistiju.

U misnom liturgijskom čitanju danas, 27. travnja, pridružili smo se
Blaženom Ivanu u psalmu riječima ‘Pođite po svem svijetu i naviještajte
Evanđelje.’  Život Blaženog Ivana kroz njegov rad bio je okrenut
naviještanju Evanđelja cijelome svijetu, a njegovo pisanje posebno je
bilo okrenuto prema Euharistiji. Ivanov svetački život plod je
euharisitijskog slavlja i štovanja Tijela i Krvi našeg Gospodina.
Prikladno je da je riječ Božja danas usredotočena na Euharistiju.
Blaženi je Ivan, razmišljajući o Evanđelju rekao: ‘Kako je velika
Njegova ljubav kad je On, Neizmjernost, dao samoga sebe nama malenima i
neznatnima za blagovanje.“ Kad se sjetimo toga, kad slavimo i vjerujemo
u Euharistiju, naviještamo Radosnu vijest cijelom svijetu, Radosnu
vijest „ljubavi“.

          Svi smo pozvani slijediti Isusa kao blaženi Ivan. Blaženi
je  Ivan slijedio Gospodina slaveći Euharistiju svaki dan, odlazeći na
ispovijed i moleći se. Euharistija je život Blaženog Ivana. Mi također
moramo živjeti u Euharisitiji… Moramo voljeti Euharistiju. Moramo
navijestiti tu ljubav koju vidimo i osjećamo u Euharistiji!

Pozdravljam sve one koji slave blagdan Blaženog Ivana, posebno one u
Hrvatskoj koje toliko volimo. Obećajemo vam da ćemo se za vas moliti.
Ponovno pozivamo sve, posebice mlade da budu sveti kao što je bio bl.
Ivan. Svetost je ostvariva!

Sada i formalno otvaramo žensko krilo Bratstva katoličkih svetaca,
Kćeri Marije, Kraljice svih svetih. Povjeravamo ih zaštiti Blaženog
Ivana. Blaženi Ivan bit će njihov ‘kuya’ (Veliki Brat). Pokazat će im
kako da ljube Isusa u Euharistiji.

Za sve vas, moja draga braćo i sestre u Bratovštini, molimo zagovor
Blaženoga Ivana. Njegova Svetost mora nam biti primjer kako slijediti
Isusa, posebno kako voljeti Euharistiju. Stoga ja molim:

‘Blaženi Ivane koji si slijedio Isusa u svetoj Euharistiji, ti koji
si Ga toliko volio do svojeg poslijednjeg daha, nauči nas kako Ga
voljeti slaveći Euharistiju svaki dan u našim životima. Blaženi Ivane,
koji si učinio toliko čudesa zbog svoje vjernosti krsnim obećanjima i
zbog svoje ljubavi prema Isusu, poslušaj nas i moli za nas da se i mi
jednog dana pridružimo tebi u slavi Isusa i Marije. Presveto Srce
Isusovo, smiluj nam se!’

Obećavam vam svima svoje molitve i svoju ljubav.

Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay si Blaženi Ivan! Mabuhay ang mga
taga-Hrvatska! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay si Hesus sa Banal sa
Sakramento ng Eukaristiya!

Sretan vam svima blagdan  Blaženog Ivana !!!
Hvala vam svima i želim vam još jednom sretan Uskrs!

U Isusu i Mariji,

Fra DAVE CEASAR MA. F. DELA CRUZ, CCS
predsjednik Bratstva Katoličkih Svetaca

   

Message of the Director of the Confraternity of Catholic Saints on the feast of Blessed Ivan Merz.

Dear Brothers and Sisters in Christ,

It is with great joy that we Filipinos, through the Confraternity of
Catholic Saints, celebrate with the Church in Croatia and the whole
Church the feast of our beloved, Blessed Ivan Merz.

We return from our very roots on how we started to love Blessed
Ivan. It is through the blessing of technology that the friendship
between Fr. Bozidar Nagy, the Postulator of Blessed Ivan and the
Confraternity that the knowledge and love of Blessed Ivan rooted. Many
blessings and signs of love and friendship bloomed on this simple
communication between Philippines and Croatia, the holiness of Blessed
Ivan merge out in every heart of the Fraters and of the Filipinos.

We are very blessed with Blessed Ivan’s presence in our hearts. Most
specially now, as Pope Benedict XVI recognized our Blessed brother’s
thoughts and love on the Eucharist (see conclusion of the Sacramentum
Caritatis). Blessed Ivan is a model for all the youth, the Filipinos
and the Croats, and for the Confraternity and those who love the
Eucharist.

In our readings today (April 27), we join Blessed Ivan on his song
of the psalm "Go out to the whole world and tell the Good News!" The
life of Blessed Ivan through his works, focused on the proclamation of
the Gospel to the whole world. His writing most especially in the
Eucharist. Ivan’s life of sanctity is a fruit of the Eucharistic
celebration, the Body and Blood of our Lord. It is befitting that the
Gospel for today centered on the Eucharist. Blessed Ivan reflected on
the Gospel: "How great His Love is, when He, Infinity, gives us – tiny
and worthless, Himself to eat." When we remember, we celebrate, we
believed in the Eucharist, we proclaim the Good News to all the World,
the Good News of "Love."

We are all called to follow Jesus like Blessed Ivan. Blessed Ivan
followed his loving Lord through celebrating the Eucharist everyday,
going to confession and pray. The Eucharist is Blessed Ivan’s life. We
too must live in the Eucharist… We must love the Eucharist. We must
proclaim that love we feel and see in the Eucharist!

I greet all those who celebrate Blessed Ivan’s feast especially
those in Croatia whom we love so much. We assure them our prayers.
Again, as invite you all especially the youth to be holy as Blessed
Ivan. Holiness is very possible!

Now, we formally launch the women branch of the Confraternity of
Catholic Saints, the Daughters of Mary, Queen of all Saints. We entrust
them to the patronage of Blessed Ivan. Blessed Ivan will be their
"Kuya" (Big Brother). He will teach them how to love Jesus in the
Eucharist.

For all of you, my dear Brothers and Sisters in the Confraternity,
let us ask Blessed Ivan’s intercession. His Holiness must be our model
to follow Jesus especially in loving the Eucharist. I pray:

"Blessed Ivan, you who followed Jesus in the Holy Eucharist, you
who loved him so much until your last breath, teach us to love him by
celebrating the Eucharist everyday in our lives. Blessed Ivan, you who
have done so many wonders because of your faithfulness to your
baptismal vows and love of Jesus, hear us and pray for us that we too
may be with you someday, in the glory of Jesus and Mary. Most Sacred
Heart of Jesus, have mercy on us!"

I promise you all my prayers and love.

Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay si Blessed Ivan! Mabuhay ang mga
taga-Croatia! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay si Hesus sa Banal sa
Sakramento ng Eukaristiya!


Happy Feast day of Blessed Ivan to you all!!!


Thank you very much and Happy Easter!


In Jesus and Mary,


Fra. DAVE CEASAR MA. F. DELA CRUZ, CCS