PETA DISERTACIJA O IVANU MERZU


Ovo je već peta disertacija koja za temu ima bl. Ivana Merza, a druga je po redu na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta na kojem je i sam bl. Ivan Merz doktorirao 1923. radnjom o utjecaju liturgije na francuske pisce.
 Činjenica da je ova disertacija obranjena na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta upozorava na važan doprinos u otkrivanju uloge bl. Ivana Merza koju je imao ne samo na vjersko-crkvenom nego i na kulturnom području u Hrvatskoj za vrijeme svoga plodnog života i djelovanja.
 Disertacija  prof. Saše Ceraja važan je doprinos hrvatskoj historiografiji jer obrađuje tematiku na do sada nedovoljno istraženom području koje se odnosi na rad bl. Ivana Merza u hrvatskom Orlovstvu i na samo djelovanje Hrvatskog orlovskog saveza. Posebna je vrijednost disertacije jer rasvjetljava  ulogu i djelovanje bl. Merza na polju tjelesne kulture, odnosno, kineziološkog konteksta i historiografsko-kulturološkog diskursa. Izrazito dobro je prikazano ustrojstvo Hrvatskoga orlovskog saveza i njegova djelovanje u raznim organizacijsko-programskim vidovima što predstavlja potpunu novost u hrvatskoj historiografiji i literaturi. Ova je disertacija pravi pionirski rad, bilo je istaknuto na obrani od stručnog povjerenstva jer omogućuje bolje sagledavanje multidisciplinarnog pristupa dr. Ivana Merza i djelovanje Hrvatskog orlovskog saveza u kontekstu tjelesne kulture kao jedne od sastavnica hrvatske kulture.
 Saša Ceraj rođen je 1974. u Zagrebu gdje je 1999. g. diplomirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1999. do 2003. predaje tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnim školama, a od 2003. do 2009. radi na mjestu stručnog suradnika i potom kao savjetnik za šport u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa. Od 2010. do 2011. rukovoditelj je Odjela za programe Europske unije i međunarodnu suradnju Zagrebačkog športskog saveza, a od 2012. g. radi na mjestu voditelja međunarodne suradnje  u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. g. gdje uspješno doktorirao 2013.

Na slici nakon uspješne obrane disertacije na Filozofskom fakultetu 31. 1. 2013. s lijeva na desno:
Prof. dr. Stipe Botica, voditelj Studija hrvatska kulture i član povjerenstva, prof. dr. Božidar Nagy, mentor, dr. Saša Ceraj, novi doktor, akademik Tonko Maroević, predsjednik stručnog povjerenstva.