Dr. MERZ IVAN

1896-1928

 

            1896. december 16-án született Banja Lukán. Szabadelvű környezetben nevelkedett. Szülővárosában járt gimnáziumba, majd érettségi után három hónapot a bécsújhelyi tiszti akadémián töltött, és Bécsben kezdett tanulni. Ebben az időben már dúlt az első világháború. Ivánt is besorozták. Az olasz fronton élte át a háború borzalmait. A háború után Bécsben továbbfolytatta, majd Párizsban fejezte be tanulmányait. 1922-ben a francia nyelv és irodalom tanáraként Zágrábba került és ugyanitt hamarosan ledoktorált.

            Tanulmányaiban, az élet nyílt szemléletében, de különösen a véres háború tüzében ismerte fel a keresztény hit igaz voltát. Teljesen Krisztusnak szentelte magát és mint laikus, egész életre szóló tisztasági fogadalmat tett. Szabadidejét a horvát ifjúság nevelésének szentelte a „Horvát Sasok Szövetsége” nevű szervezetben, melynek jelszava „Áldozat – Eukarisztia – Apostolkodás” volt. Mint kifejezetten katolikus értelmiségi, szóban és írásban Krisztus és az Egyház iránti lelkesedésre gyújtott fiatalt – felnőttet egyaránt. Egyike volt a horvát liturgikus mozgalom élharcosainak. XI. Pius pápa Katolikus Akcióját rendszeresen vezette be Horvátországba. Fő jellemvonása az Egyház, Róma és a pápaság iránti odaadás volt, és ezt törekedett felébreszteni mindazokban akikkel kapcsolatban állt. Habár maga is fiatal volt és laikus, Horvátországban „az Egyház oszlopának” tartották. Apostoli munkásságával és a katolikus sajtóban folytatott termékeny írói tevékenységével értékes lelki örökséget hagyott az elkövetkező nemzedék ihlete forrásaként. Világi intézményt szándékozott alapítani – egy laikus közösséget – melynek tagjai Krisztust és az Egyházat szolgálnák. Halála után ezt a szándékát Marica Stanković részben meg is valósította, megalapítva Krisztus Király Munkatársainak közösségét. Merz Iván neve élet- és munkaprogramot jelentett és jelent ma is.

            Az élő hit, az őszinte ima, az önmegtagadás, a napi szentáldozás, a szemlélődés, az odaadó szenvedés embere volt, széleskörű műveltséggel és magasfokú kultúrával. Közel állt az emberekhez és mindenkinek keresztény szeretetet nyújtott.

            32 éves korában, 1928. május 10-én halt meg Zágrábban, szentéletű ember hírében. 1958-ban kezdődött meg boldoggáavatási pere püspökségi szinten. Földi maradványait a Jézus Szent Szíve bazilikába helyezték örök nyugalomra, ahol élete utolsó hat évében naponta áldozott, elmélkedett és imádkozott. Közbenjárására egyre több imameghallgatás történik.

 

 

MERZ IVÁN GONDOLATAIBÓL

 

Élethivatásom a katolikus hit.

 

Tudom és érzem, hogy a katolikus vallás az egyedüli igaz.

 

A lelki élet az isteni dolgokról való elmélkedés, Isten bennső életében való részesülés.

 

Az Egyház maga a mérhetetlen Krisztus nagyszerű tükörképe.

 

Miért szeretem a katolikus Egyházat és a Szentatyát? Mert az Egyházban látom hőn szeretett Megváltóm és Istenem, Jézus tiszta képét minden tökéletességével, a Szentatyában pedig Istenemet és Uramat emberi alakban. Liturgiánk Isten bennső életének művészi visszhangja.

 

A tiszta élet megőrzésére a legbiztosabb eszköz: az Egyház iránti lelkesedés, mely a hit ismeretén alapszik, a napi szentáldozás, a test naponkénti következetes legyőzése.

 

Lourdes-ban megszerettem a rózsafüzért, amely – az Eukarisztia mellett – a sírig legjobb barátom marad.

 

Életem Krisztus, a halál számomra nyereség. Várom az Úr irgalmasságát és Jézus Szent Szívének osztatlan, örök birtoklását.

 

Hiszem, hogy szemlélni fogom a Szentháromság mélységeit.

 

 

KILENCED MERZ IVÁN TISZTELETÉRE

 

            Az oltáriszentség és a Boldogságos Szűzanya tisztelete Dr. Merz Iván számára kimeríthetelen forrás volt amelyből hitéletét táplálta. Ezért ajánlatos, hogy a kilenced tartama alatt meggyónjunk és legalább egyszer megáldozzunk, ás hogy naponta elmondjunk legalább egy tizedet a rózsafüzérből, amely után elimádkozzuk a következő imát:

 

            Mindenható örök Isten, Merz Iván személyében a hit és a Krisztus iránti szeretet gyönyörű példáját adtad nekünk. Kegyelmed segítségével rövid életében számtalan erényt fejlesztett ki, amelyekkel szent akaratod iránti odaadásra, a mindennapi élet keresztjeinek türelmes viselésére és felebarátaink önzetlen szeretetére buzdít minket. Fáradhatatlan munkája Krisztus Országának elterjedéséért a fiatalok lelkében sokakat vezetett Hozzád, aki egyedül képes igazi értelmet adni az emberi életnek. Abban a meggyőződésben, hogy Iván élete kedves előtted, kérünk, kegyeskedj őt az oltár dicsőségére emelni, hogy példája segítségünkre lehessen a mennyei otthonba vezető úton. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy példáját követhessük szilárd hitben, önzetlen szeretetben és buzgó apostolkodásban, és hogy így megközelíthessük a keresztény tökéletesség eszményét, melyet életével mutatott nekünk. Közbenjárására add meg nekem azt a külön kegyelmet, amelyért most könyörgök…

 

Krisztus Urunk által. Amen.

 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

 

            Kérjük, hogy a Merz Iván - Isten szolgája - közbenjárására kapott kegyelmekről értesítsék a következő címet:

 

Postulatura Ivana Merza, Kard. A. Stepinca 27, 31000 OSIJEK, R. Hrvatska. Egyházi engedéllyel. A kiadásért felelős: P. Božidar Nagy, SI.

 

 

e-mail: postulatura@ivanmerz.hr