Krist

 

Središte Ivanova kršćanskog iskustva bio je Isus Krist. Njega susreće i doživljava na razne načine i u raznim područjima. Najprije ga vidi kao kozmičkog vladara svemira, potom prisutnog u Euharistiji, zatim nazočnog u liturgiji Crkve i crkvenoj hijerarhiji, napose u rimskom biskupu - Papi, prepoznaje ga u bližnjemu.

 

 

Krist je Gospodar svemirske vječnosti i neizmjernosti.

 


Krist je iz vječnosti stupio u povijest i postavši središtem cijeloga makrokozmosa, dao nam je Sebe da nas tjelesno i duševno preporodi.

 


Krist je svrha i cilj našim vječnim željama.

 


Krist je došao na svijet da posveti svu prirodu.

 


Da Boga razumijemo postao je Emanuelom, nama sličnim.

 


Mi se Isusu možemo moliti i ta nam je molitva mnogo lakša jer nam je Isus bliži.

 


Rado bih studirao Kristov život.

 


Čitao bih misli velikih ljudi o Kristu i topio bih se u tom oduševljenju proučavajući Njega.

 


Što više upoznajem katolicizam, to više vidim da je neiscrpljiviji.

 


Okreni se od katolicizma, sve je oko tebe mračno i ružno.

 


Znam i osjećam da je katolicizam jedina prava vjera... O drugima nisam nikada ni mislio da bi bile bolje od katoličke.

 


Katolicizam je univerzalan nosilac istine, morala i milosti.

 


Život na sveučilištu u Beču, onda rat, studij i napokon Lurd potpuno su me uvjerili u istinitost katoličke vjere.

 


Cijeli se moj život kreće oko Krista Gospodina.

 


Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke.

 


Valja sav svijet zaboraviti i sve sile koncentrirati u radu za Isusa.

 


Treba sebe posve zaboraviti radeći za našega Gospodina Isusa Krista koji je jedini vječan.