TREĆI SVEZAK SABRANIH DJELA IVANA MERZA

U prvom dijelu nalazi se njegova doktorska disertacija Utjecaj liturgije na francuske pisce od Chateaubrianda do danas. Ovdje je donosimo u hrvatskom prijevodu. Na francuskom jeziku, kako je izvorno napisana i obranjena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923. g., objavljena je u dva izdanja: u Zagrebu 1996.  i  u Parizu 2005. Budući da se radi o znanstvenom i najvažnijem djelu Ivana Merza, donosimo na kraju disertacije dva predgovora: prof. dr. Milke Jauk-Pinhak (1996.) i prof. Thomasa Gueydiera (2005.) koji su popratili prvo i drugo francusko izdanje i koji potvrđuju kakvo nam je vrijedno djelo Ivan Merz ostavio na području književnosti i liturgije.
U drugom dijelu ovoga Trećeg sveska donosimo tri njegova manja rada koja je objavio kao posebne brošure: 1. Zlatna knjiga, idejno-duhovni priručnik za članove Orlovske organizacije –  2. Ti i ona, knjižica namijenjena zrelijoj muškoj omladini o moralnim temama – 3. Junački život sv. Ivane Arške, životopis francuske svetice i nacionalne junakinje koju je Merz postavio za uzor ženskom dijelu Orlovske organizacije.
U trećem dijelu donosimo još nekoliko njegovih članaka. Neki su već bili objavljeni, a pronađeni su nakon što su prva dva sveska već bila tiskana. Ostali ovdje doneseni članci, za koje ne znamo jesu li već bili objavljeni ili ne, sačuvali su se u njegovu Arhivu u fasciklu br. 36 koji nosi naslov „Kopije“. Radi se o daktilo-kopijama tekstova Ivana Merza o već poznatim temama o kojima je pisao, a koje je slao za objavljivanje raznim ustanovama i uredništvima listova. Kao takvi pripadaju cjelini njegove pisane baštine pa ih ovdje pridružujemo ostalim njegovim objavljenim radovima.