U IZRADI JOŠ  JEDNA DOKTORSKA DISERTACIJA O BL. IVANU MERZU

Doktorska se disertacija izrađuje u sklopu Poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija hrvatske kulture na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorskim vodstvom dr. sc. Božidar Nagya, SJ, redovnoga profesora na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu i postulatora kauze za kanonizaciju blaženog Ivana Merza.

Doktorskom će disertacijom biti obuhvaćen i rasvijetljen segment multidisciplinarnog djelovanja dr. Ivana Merza usmjeren na interesno područje tjelesne kulture kao jedne od sastavnica kulture u širem smislu. Prikazom Merčeve uloge i značaja u kronološko-tematskim okvirima djelovanja Hrvatskoga orlovskog saveza, provest će se valorizacija prinosa dr. Ivana Merza hrvatskoj kulturi slijedom kineziološkoga diskursa. Prezentacijom uspostave jedinstvenog edukativno-obrazovnog modela tjelesne kulture temeljenog na duhovnim vrijednostima u cilju formacije i odgoja cjelovite osobnosti, bit će utvrđen Merčev utjecaj na kulturne i društvene prilike dvadesetih godina 20. stoljeća u Hrvatskoj, uz komparativno praćenje međunarodnih odjeka.

Navedeni rad označava daljnji nastavak sustavnog istraživanja bogate rukopisne ostavštine dr. Ivana Merza te uz tri obranjene doktorske disertacije na talijanskom jeziku, predstavlja drugu po redu disertaciju na hrvatskom jeziku posvećenu dr. Ivanu Merzu – svjedočeći time o neiscrpnom, raznovrsnom i bogatom životu Blaženika koji je i sâm 1923. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom: L’influence de la liturgie sur les écrivains français.