S A D R Ž A J

Glasilo Postulature – 1999. godina (.PDF)

Stota obljetnica posvete svijeta Srcu Isusovu  

Poruka Pape Ivana Pavla II. za 100. obljetnicu posvete

Ivan Merz i Srce Isusovo

Posveta hrvatske mladeži Srcu Isusovu 1900.g. 

Proslave Dana Ivana Merza

Propovijed Biskup Vlade Košića na Dan Ivana Merza

Merz u Poljskoj

Mladež Euharistijskog Pokreta – Atkivnosti

Intervju s francuskim bračnim parom Cambier o taborovanju MEP-a na Sljemenu

E. Anić: Ljubav – pjesma

Petar Šimunić: Govor za 15. obljetnicu smrti I.Merza

M.Šimunić: Život po uzoru na I.Merza – prof. Petar Šimunić

Nova knjiga I.Merza: Plamen za visinama

Milosti – Uslišanja – Zahvale

Tisak o Ivanu Merzu u 1999. godini.