PAPA  IVAN  PAVAO II. 

I  ČASNI  SLUGA  BOŽJI   IVAN  MERZ

 

 

         

          Još za vrijeme Drugog vatikanskog sabora (1962.-1965.), krakowski nadbiskup i kardinal Karol Woytila čuo je za Ivana Merza i upoznao je ukratko njegov život zahvaljujući kardinalu Franji Šeperu.  U nekoliko navrata kardinal Šeper govorio mu je o Ivanu Merzu. To je mnogo kasnije i sam Papa potvrdio u razgovoru s biskupom Franjom Komaricom - da mu je nadbiskup Šeper govorio o Merzu još za vrijeme Koncila.

          Kad je krakowski nadbiskup postao papa, kardinal Šeper već je bio deset godina u Rimu kao pročelnik Kongregacije za nauk vjere. Prilikom susreta sa Svetim Ocem Kardinal Šeper govorio je također novome papi o Ivanu Merzu; posebno je to bilo kad mu je predavao album Merzovih fotografija, što ga je Svetom Ocu poklonila Postulatura. Ovim svojim interventima kod Pape kardinal Franjo Šeper, koji je pokrenuo Merzov proces za beatifikaciju, sigurno je pridonio većem zanimanju Svetoga Oca za Merza, a što je, vjerujemo, koristilo i bržem odvijanju njegova postupka za proglašenje blaženim. Sljedećih godina papa Ivan Pavao II. veoma je često spominjao Ivana Merza, napose u susretu s hrvatskim hodočasnicima, posebno mladima, koji su dolazili u Rim. Ovdje donosimo prikaz svih Papinih govora, nagovora, spominjanja imena i drugih intervenata povezanih s Ivanom Merzom.