vanov testament-natpis za grobnu plocu što ga je ona sam sastavio prije smrti i danas je uklesan na nadgrobnoj ploci