Presnimite glasilo:

PDF format (0,6 MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1, svibanj 1974.

 

S A D R Ž A J

 

Biografski podaci

Dosljedan ostvaritelj riječi Božje

Svečano komemorirana 45. god. smrti dra Ivana Merza

Molitelj i apostol molitve

Merz govori

Život mi je bio Krist...

Naš dobri brat Ivan

Susreo sam sveca

Dar neba našem vremenu

Iz postulature