Presnimite glasilo:

PDF format (1,4MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1(10), 1980/81.

 

S A D R Ž A J

 

Prvi put Papa spominje Ivana Merza

Koncil o laicima

50 godina zdravlja i zahvalnosti

Slijepi mladić na teologiji

Župa sv. Fabijana u Varaždinu i naš Ivan

Odjeci otkrića generalove kćerke

Ivanu

Blagdan Krista Kralja

Papa s laikatom Rima slavi blagdan Krista Kralja

U ruci mi izvornik sveta čovjeka

don Ante Radić

prof. Mirko Cerovac

dr. Luciano Karbić

Miho Pušić - hvarski biskup

Merz,Lang,Barbarić i Vošnjak zajedno na oltar!?

52. dan Ivana Merza

Vijesti iz postulature