Presnimite glasilo:

PDF format (0,8MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1 - 3, 1985.

 

S A D R Ž A J

 

Uz 90. godišnjicu rođenja dra Ivana Merza

Kardinal Silvio Oddi predvodio u Rimu komemoraciju

Ivan Merz i godina mira

Ivan Merz - naš suvremenik

Povijesno-crkveni kontekst aktivnosti Ivana Merza

Dr. Ivan Merz i mladež

Poruka Majke Terezije mladim vjernicima u Jugoslaviji

Vijesti iz postulature