Obavijesti

VIč. dr.ž o. Božidar Nagy premješten je iz Rima u Francusku. U Baneux kraj Pariza gdje gdje je naša Katolička misija. Prije toga bio je šest godina Direktor hrv. radio misije na Vatikanskom radiju, koju službu je vršio na opće zadovoljstvo. Uza to je od 1986. bio Postulator za Kauzu Sluge Božjega Ivana Merza, koja se vodi u Svetoj Kongregaciji za proglašenje svetih. O. dr. Nagy je izvrstan ekspert za tu stvar, jer je upravo na salezijanskom sveučilištu u Rimu i doktorirao prikazavši u svojoj disertaciji lik Ivana Merza kao učitelja duhovnog života, čovjeka, koji je bio sav angažiran u KA, kakovu je želio Papa Pio XI, iskreno ljubio Sv. Crkvu, poštivao Sv. Oca, kao samoga Krista. Bio je vitez BI.

Djevice Marije, a svu snagu je crpio iz Presvete Hostije. Geslo mu je bilo: Žrtva, Euharistija, Apostolat.

Po disertaciji dra Nagya se vidjelo, da je Merčeva KA u Hrvatskoj čišća od političkih natruha od same KA u Italiji. Bio je veliki pokornik, čovjek molitve i rada. Poznavao je 10 jezika.

To je svrha službe dra Nagya, kao postulatora, da pred Svetom kongregacijom za Svete pokaže i dokaže, da je Merz zavrijedio da bude uzdignut na čast oltara. Merz je rođen u Banja Luci, ali je službovao u Zagrebu, gdje je umro i sada mu zemni ostaci počivaju u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Smrti dan se slavi u toj crkvi svake godine 10. svibnja.

Dr. Nagy boraveći sada u Parizu i dalje vrši svoju uzvišenu službu zdušno i savjesno, kao postulator. Spomenuti moramo i njegovu zaslugu, da se kupila kuća malo izvan Rima, zvana Domus Croatica, da bude gostinjac i svratiste sviju Hrvata katolika iz čitava svijeta, kada dođu u Rim. Tamo često dolaze i naši mladi. Vraćaju se sa velikom radošću radi susreta s Kristovim Namjesnikom i s onim svetim Rimom. Tako se u intimi svoje duše povezuju sa Sv. Crkvom i Sv. Ocem. Dr. Nagy je i veliki apostol mladih. Buduća vremena će pokazati, što je značio njegov rad, daje mlade dovodio na izvore kršćanstva.

No, mi gajimo nadu, da će se dr. Nagy opet vratiti u Rim. Ja, kao Aktor Kauze Ivana Merza, stalno s njime podržavam vezu u Parizu, pa sam dužan u ime sviju štovatelja Sluge Božjega Ivana ovim putem izraziti mu hvalu sa dodatnom željom, da što više naših mladih dovede k Sv. Ocu, koji je vidljivi Krist na ovome svijetu, kako kaže Ivan Merz.

Vlč. o. Izidor Jedvaj, koji je bio vicepostulator u kauzi Ivana Merza, premješten je iz Zagreba u Osijek, župa Višnjevac. Tu župu već oo. Isusovci drže dosta dugo. Do ovog vremena je bio tamo o. Pero Bulat, koji je dugo radio u Glasniku Srca Isusova i Marijina te držao diljem cijele zemlje mnoge uspjele pučke misije. O. Jedvaj je preuzeo u domovini brigu za Merčeve stvari, bio je član komisije, koja je pripremala materijale za Merčevu beatifikaciju, uređivao veoma dobro Bilten o Merzu sa mnogo ukusa i lijepog sadržaja. Čuvao Merčev muzej u Isusovačkom samostanu U Zagrebu, brinuo se za financije i širio propagandni materijal. Za ovaj veliki trud Gospodin mu uzvratio po zagovoru S.B. Ivana, za čiju čast i proslavu je tako zdušno radio.

Prigodom izlaska iz tiska druge knjige o Merzu od Dra Kniewalda knjiga je prezentirana na više mjesta. Najprije u Remetama na rekolekciji svećenika Zagreb-lstok, po želji preč. dekana Željka Juraka, župnika sv. Pavla iz Retkovca.

Aktor kauze je govorio opširno o Ivanu Merzu. Svećenici su predavanje slušali sa velikim interesom, osobito u onom dijelu gdje se Merčev život aplicirao na naš svećenički život i svi su primili po jednu knjigu na dar.

U sjemeništu na Šalati na poziv preč. o. rektora Josipa Antolovića također je bilo informativno izlaganje o Merzu, kao učitelju u duhovnom životu, osobito mladima koji se spremaju za sveti svećenički stalež. U Merčevu Dnevniku može svaki sama sebe prepoznati i biti ohrabren za žrtvu koju traži uspon prema kršćanskom savršenstvu. Svaki seminarac je dobio po jednu knjigu. Duhovne osobe moraju prihvatiti Merza, osobito svećenici i predložiti ga vjernicima kao uzor. To traži Sv. Crkva danas - eklezijalno gibanje prema boljem kršćanskom životu. Ako je mogao Merz, zašto ne bi mogli i drugi. Tako reče i sv. Augustin za sebe.

U dvorani Vijenca u Bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu je također izložen presjek Merčeva života. Protumačeno njegovo geslo: Žrtva, Euharistija i Apostolat. Svojom velikom pokorom i odricanjem Merz je pokazao da je to jedini put k savršenstvu - sama ljubav prema Bogu i vjera bez dobrih djela jest mrtva. Klerici, budući svećenici bit će propovjednici Evanđeoske istine, koju nam je Krist objavio, ali da po njoj živimo. Zato kreposni kršćanski život svećenika najbolja je propovijed Sv. Evanđelja.

Merz je svojim životom, svojom mladenačkom problematikom i kršćanskim sazrijevanjem primjer i poticaj za svakoga kršćana, a kamo li za budućega svećenika. Klerici su primili knjige uz poticaj, da proučavaju Merčeve dnevnike, vide se u njima i svoje probleme rješavaju na Merčev način. On je najbolji uzor današnjoj mladeži kako veli često Sv. Otac Ivan Pavao II.

Č.s. Cecilija, zamjenica Č. Majke s Tuškanca uzela je dosta knjiga o Merzu, da ih pruži svojim susestrama.

To je učinila također i č. s. Vjekoslava, savjetnica č. Majke Milosrdnica za svoje sestre i njihove filijale.

Iz Nove Vesi č.s. Slavica, tajnica č. Majke Kćeri Božje Ljubavi uzela je preko pedeset knjiga o Merzu za sve svoje filijale osobito za mlade.

U sarajevsko Bogoslovno sjemenište je Klerik Zdenko iz zagrebačkog sjemeništa poslao više knjiga. On veoma rado surađuje kod posla na ovom biltenu.

U Mostar smo poslali po biskupskom tajniku 100 knjiga, da ih razdijele među višeškolce i studente sa vjeronauka, da proučavaju Merza, kao učitelja kršćanskog života za mlade.

U nedjelju poslije 16. prosinca prošle godine je veleučeni g. dr. Stjepan Kožul uz službenu propovijed komemorirao i Merza, jer mu je 16. prosinca rođendan. Naglasio je, da je on primjer našoj mladeži, osobito onoj bez orijentacije, kako se ide k Bogu. Poslije sv. mise su razdijelili seminarci sa Šalate više stotina knjiga i sličica o Merzu prisutnim studentima i vjernicima na izlazu iz katedrale. Preč. O. Pavin, rektor sa Šalate, dao nam je za ovo seminarce. Hvala mu.

28. ožujka ove godine je bio sastanak prijatelja i štovatelja Ivana-Merza u Bogosloviji na Kaptolu. Hvala preč. Poglavarima sjemeništa što su nam za tu zgodu dali dvoranu »Oratorij«. Raspravljalo se o tome, kao i na koji način približiti lik Sluge Božjega Ivana ljudima. Svakako preko štampe, usmenim predavanjima. Primjerice bit će u Vinkovcima na Tribini svećenika 22. svibnja predavanje o Merzu, koje drži dr. Škarica iz Makarske koji je i doktorirao u Rimu, s temom o Merzu kao protagonistu praktičnog prisustvovanja na sv. liturgiji, a o samom procesu beatifikacije, koji sada teče u Rimu, govorit će aktor kauze Vito Cipriš iz Zagreba. Svećenicima će se ponuditi životopis o Merzu. Tu Tribinu u Vinkovcima vodi dr. Ivan Zirdum prof. iz Đakova i župnik iz Đakovačkih Selaca. Na tribinu dođu svećenici iz cijele Đakovačke i Srijemske biskupije te bliži svećenici iz Bosne. Posjet je veoma brojan. A prije tribine jest duhovni nagovor u crkvi. Domaći preč. Župnik je za sve veoma gostoljubiv.

Na gornjem sastanku će se porazdijeliti različite službe koje su potrebne da Postulatura može efikasno funkcionirati.

Predsjedništvu BK i svim biskupima bit će prilikom njihove konferencije u Zagrebu poslano jedno kraće pismo sa zamolbom da se u svim biskupijama poradi oko širenja kulta Sluge Božjeg Ivana. Da se pronađe jedan svećenik, koji bi kao vicepostulator u toj biskupiji bio kao promotorove misli i riječju i tiskom.

Prigodom 60. obljetnice smrti mnoga su naša vjerska glasila donijela lijepe i prigodne prikaze o Slugi Božjem. Bilo bi lijepo, kada bi svako glasilo barem jednom godišnje nešto napisali o Merzu, pa makar jedan manji dio iz Merčeva životopisa.

Prigodom Uskrsa je Aktor kauze svima darovateljima, prijateljima i sudanicima preko Glasa koncila poslao uskrsnu čestitku.

10. svibnja, na obljetnicu smrti Ivana Merza bit će po običaju zadušnica za njega u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu u Palmotićevoj ulici u 19 s. uvečer. Misu predvodi i propovijeda preč. g. Marko Culej, kanonik zagrebački i vicerektor u bogoslovnom sjemeništu. Na ovu zadušnicu se pozivlju svi vjernici grada Zagreba, redovnici i redovnice, đaci i studenti, seminarci i bogoslovi, a svećenici se pozivaju na koncelebraciju. Molit ćemo Merza za našu mladež da nađe put k Bogu, shvati pravi smisao svoga života. Neka im brat Ivan izmoli sretnu i zadovoljnu mladost.