Presnimite glasilo:
  PDF formatu (0,9 MB)

 

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1-2, 1999.

ISSN 1334 - 0530

 

 

S A D R Ž A J

 

 

    Stota obljetnica posvete svijeta Srcu Isusovu   

    Poruka Pape Ivana Pavla II. za 100. obljetnicu posvete 

 

    Ivan Merz i Srce Isusovo

 

    Posveta hrvatske mladeži Srcu Isusovu 1900.g.  

   

    Proslave Dana Ivana Merza 13

 

    Propovijed Biskup Vlade Košića na Dan Ivana Merza 

  

    Merz u Poljskoj

 

    Mladež Euharistijskog Pokreta - Atkivnosti

 

    Intervju s francuskim bračnim parom Cambier o taborovanju MEP-a na Sljemenu

 

    E. Anić: Ljubav - pjesma

 

    Petar Šimunić: Govor za 15. obljetnicu smrti I.Merza

 

    M.Šimunić: Život po uzoru na I.Merza - prof. Petar Šimunić

 

    Nova knjiga I.Merza: Plamen za visinama

 

    Milosti - Uslišanja - Zahvale

 

    Tisak o Ivanu Merzu u 1999. godini.