SVEUČILIŠTE U SPLITU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ

ŽARKA KAROGLAN

DUHOVNOST IVANA MERZA I KATOLIČKA AKCIJA

DIPLOMSKI RAD
iz duhovnog bogoslovlja
kod prof. dr. Ivana Bodrožića

Split – 2009.