Sabrana djela - Katoličke organizacije

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI TJEDNIK
Zagreb, 1927. g., br., 25, str. 8-9

IZ POVIJESTI ORLOVSTVA

Otkako je hrvatsko Orlovstvo stalo osvajati naša sela, naše gradove i prodirati u naše škole počelo se u svoj našoj javnosti mnogo govoriti i pisati o Katoličkoj Akciji. Do toga vremena je ta riječ Katoličke Akcije bila tako rekavši nepoznata u širim narodnim slojevima. Stoga je vrlo zanimljivo promotriti povijest hrvatskoga Orlovstva koje se od svojih prvih početaka stavilo na stajalište Katoličke Akcije i olakšalo put u javnosti te je onda naša hijerarhija uzmogla provođenje cjelokupne Katoličke Akcije uzeti u svoje ruke. Koncem 1923. godine radilo se na tome da se Omladinski Savez pretvori u Orlovski Savez jer su to iziskivale prilike vremena. Odbor Omladinskoga Saveza čiji su članovi prešli u Orlovski Savez razaslao je svim biskupima posebnu okružnicu u kojoj im saopćuje da će se Orlovstvo postaviti na nove temelje; na temelje Katoličke Akcije. I to još godine 1923. kada se kod nas u široj javnosti nije znalo što je Katolička Akcija. Tri su značajna obilježja koja ističe ova okružnica iz 1923. godine, a to su: 1. uloga svećenika u Katoličkoj Akciji; 2. potpuna ovisnost Katoličke Akcije od biskupa; 3. rad prema načelima Katoličke Akcije kako ih određuje Sv. Stolica.

1. Obzirom na svećenika, ova okružnica izričito kaže: "Mi smo se ovome stajalištu odlučno oduprli (to jest da svećenik bude ravnopravan član sa svjetovnjacima u organizaciji Katoličke Akcije. Ur.) oslanjajući se pri tome na smjernice Sv. Oca Pija X. u svojemu listu Sillonu: "Što se tiče katoličkih grupa, svećenici će ih blagosloviti i promicati i potpomagati, ali neće u njih stupati kao članovi; jer svećenička vojska ima biti i z n a d l a i č k i h d r u š t a v a pa makar ona bila najkorisnija i makar u njima vladao najbolji duh" (Acta Ap. Sedis 1910., str. 630; 610-611)."

2. U svezi s time da svećenik u Katoličkoj Akciji ne može biti ravnopravni član sa svjetovnjakom, jest da te organizacije Katoličke Akcije dolaze pod potpunu ovisnost biskupa koji u njih šalje tako zvane duhovne vođe, to jest naročito za to odabrane svećenike. Taj stavak iz okružnice glasi ovako: "Taj pokret mora biti u najužoj vezi s Crkvom na taj način, da svako pojedino društvo dobije svoga duhovnika. Pravila svake pojedine organizacije moraju imati prethodno odobrenje onoga biskupa na čijemu teritoriju se osniva pojedina organizacija. Biskup je može također zabraniti."

3. Ova za naše prilike nova načela oslanjaju se posve svjesno na smjernice Sv. Stolice o Katoličkoj Akciji. I to stoji posve izričito: Preuzvišeni g. nadbiskup dr. A. Bauer "je štoviše obećao svoju pripomoć za hrvatsko izdanje prerađene i nadopunjene Zlatne knjige koja će ovih dana u tisak i koja ističe vjersko - prosvjetni (moment. Ur.) u onome obliku kako je to Sveta Stolica u zadnjim godinama..." proglasila. Iz toga dalje proizlazi: "Hrv. kat. orl. sav... spada pod kompetenciju (vlast) Katoličke Crkve... Predsjedništvu je dodijeljen duhovnik kojega imenuje duhovna oblast na prijedlog predsjedništva".

I uistinu, kada je izišlo hrvatsko izdanje Zlatne knjige, mnogi su osjetili da u razvoju katoličkih organizacija među Hrvatima nastaje novo razdoblje. U već otisnutom "Predgovoru" te Zlatne knjige upozorava se posve izričito na tu novost. Taj predgovor u svojoj biti zadržava sve one glavne smjernice koje su si i nakon nekih otpora prokrčile put u naš katolički život. Kako taj Predgovor tumači razloge osvajalačke snage hrv. Orlovstva i upozorava na neke izrazitije značajke u našemu katoličkom organizatorskom životu koje su se odsada stale jače isticati, donosimo ga u izvadcima: "Ipak će se mnogi u čudu zapitati, zašto smo se mi unatoč tomu usudili nadopuniti i preraditi ovu (slovensku. Ur.) knjigu. Tomu je ponajgalvniji razlog što se je od 1910. godine, tj. od izdanja ove knjige, organizirana Katolička Akcija (pisano 1923. velikim slovima!) po cijelome svijetu na osobito veličanstven način razvila... Novija katolička generacija pošla je za jedan korak dalje. Nju su danas zahvatili valovi onih rijeka koje potekoše iz vječnoga Rima već 1905. godine kada je blage uspomene papa Pio X. izdao breve o čestoj i svagdanjoj svetoj Pričesti. Mladi naraštaj njeguje zanosnu ljubav prema našemu Spasitelju koji je uvijek s njime u presvetoj Euharistiji; tu on crpi svoju snagu za svoje djelovanje, za svoj apostolat... ona je u neprestanome i intimnome dodiru s Isusom koji kraljuje i vlada njezinim dušama. S time je u vezi zanosna ljubav mladih prema svetoj Crkvi, Isusovoj neokaljanoj zaručnici te njezinim biskupima i svećenicima. Oni su se uvjerili kako svećenike zapada prva i najvažnija uloga u širenju Kraljevstva Božjega, a svjetovnjaci se moraju njima pridružiti; moraju postati njihovim pomoćnicima...Ovo izdanje Zlatne knjige išlo je upravo za time da svećeniku vrati ono dostojanstveno mjesto koje zapada Isusova učenika. Iz ove Zlatne knjige također se vidi da omladina ima oči uvijek uperene prema Rimu, gdje je onaj svjetionik koji svojim zrakama obasjava cijelu zemlju. I iz samoga Rima potekle su u zadnje vrijeme smjernice koje računaju s Katoličkom Akcijom kao činjenicom i koje na vrlo precizan način zacrtaše njenu ulogu. Mi smo se poradi toga, prerađujući Zlatnu knjigu, najviše obazirali na one upute koje su zadnji Pape dali Katoličkoj Akciji, a napose omladinskome pokretu. U Katoličku Akciju spadaju prema tome: "povezane organizirane katoličke sile za očuvanje, proširenje, primjenjivanje i obranu katoličkih načela u individualnome obiteljskom i društvenom životu... Iz svega toga je razumljivo da mi danas stavljamo na našu omladinu daleko veće zahtjeve, negoli se to moglo činiti prije trinaest godina. Mi smo radi toga posve u potankosti odredili koje su vjerske dužnosti Orla, koliko puta najmanje mora primiti svetu Pričest, koji mora biti njegov odnos spram Crkve i njenih službenika."

Ova načela, što ih je vodstvo Hrvatskoga orlovskog saveza već prije tri i pol godine istaknulo i sustavno stalo provoditi u život, mogu tumačiti još kratku, ali značajnu povijest hrvatskoga Orlovstva. Tomu vodstvu ta su načela bila povodom velikih radosti, te mnogih teškoća i žrtava. Ono će se, uz pomoć Božju, i dalje za njih izlagati jer su to načela Katoličke Akcije kako ju Rimska Crkva provodi po cijelome svijetu.

O.