Sabrana djela - Katoličke organizacije

Članak u word dokumentu


NARODNA POLITIKA
Zagreb, 28. VII. 1920., br. 129., str. 2

Katolička internacionalna đačka unija

Prigodom mariborskog tabora bit će dogovori s izaslanicima nekih katoličkih organizacija iz inozemstva. Ovu akciju potakli su najprije švicarski i nizozemski katolički đaci izdavši ovoga proljeća proglas katoličkom đaštvu cijeloga svijeta da stupi s njima u kontakt. Organizirano jugoslavensko katoličko đaštvo to je učinilo; predradnje su dovršene i u Mariboru će jugoslavensko đaštvo reći definitivno hoće li ono stupiti u ovu moćnu organizaciju.

Svrha ove organizacije je dvojaka: odgojiti u đaštvu cijeloga svijeta svijest katoličkoga univerzalizma i kooperirati u zajedničkome kulturnom radu i borbi protiv zajedničkoga protivnika. Time je jasno označeno stanovište J. K. Đ. Unije. Ona ne teži za tim da nivelira narodnu svijest i uništi narodne vrjednote pojedinih naroda, već će ona naprotiv poticati pojedine narode da, njegujući njegove specifične elemente, oni unesu nove poglede u čovječanstvo. Katolicizam je jedina podloga na kojoj se mogu ujediniti svi narodi u šaroliku cjelinu; u njemu su sve sile koje su sposobne prožeti cijele narode i pojedince; njihov duh i njihovo tijelo. Prema tome će kroz ovu organizaciju strujati valovi životne energije naše najzabitnije organizacije, svi organizirani katolički đaci će osjetiti da su uklopljeni u velikomu organizmu koji je u službi univerzalne Crkve. Đaštvo je u prvome redu pozvano biti nosiocem oduševljenja; iz đačkih redova će se ono preliti u narodne mase i na taj način će se u čovječanstvu stvoriti dispozicija za Savez naroda koja jedino može postojati na temeljima kršćanskoga morala.

Osim toga je potrebna ova organizacija iz čisto obrambenih razloga: komunistički i socijalistički đaci su se već internacionalno organizirali i oni će nastojati na svim internacionalnim kongresima proturiti svoje reformne planove. Mi možemo uništiti njihov utjecaj samo s jednom jedinom internacionalnom organizacijom.

Nacionalisti koji misle da je prerano što pomišljamo na jednu internacionalnu organizaciju dok nam je jedan dio naše braće pod tuđom vlašću, varaju se. Tako ćemo stupiti u vezu s đaštvom stranih naroda i po ovima ćemo moći utjecati na javno mnijenje drugih naroda i neizravno pomoći našoj vlastitoj braći.

Poziv švicarskoga đaštva primljen je od katoličkoga đaštva svijeta sa silnim oduševljenjem: osim Nizozemaca odazvali su se Amerikanci, Španjolci, Francuzi, Belgijanci, (Talijani), Nijemci, Danci, Česi, Litvanci, Poljaci i Mađari. Sjeme euharistijskoga pokreta, što ga je posijao veliki Pio X., urodilo je u kratkomu vremenu u đačkoj omladini cijeloga svijeta svijest nadnarodne katoličke solidarnosti.

 

M.