Sabrana djela: Papa - Rim

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI TJEDNIK
Sarajevo, 1925., god. I., br. 13, str. 5.private

ORLOVI U RIMU

Tražite najprije Božje kraljevstvo, a sve ostalo će vam se nadodati.

1. Vožnja

Čim je Hrvatski orlovski savez dobio poziv od Katoličke omladinske internacionale da sudjeluje na Međunarodnom omladinskom hodočašću i kongresu u Rimu, dao se na organizaciju i agitaciju. Njegovoj inicijativi, pa radu Zadružne Sveze i nekih drugih vrlo zaslužnih prijatelja, uspjelo je organizirati poseban vlak i u Vječni Grad odvesti preko 100 orlova i oko 250 ostalih vjernika.

Uspjeh hodočašća bio je potpun. Organizatorima je poglavito stalo do toga da Orlovi u samome Rimu intuitivno shvate značenje Papinstva i nadnaravnu aktivnost Rimske Crkve koji divskom energijom djeluju upravo u ovoj Jubilejskoj godini.

Već je sâm put bio poučan. Iako je ostalih hodočasnika bilo dva puta više od Orlova, ipak je duh cijeloga hodočašća bio orlovski. Sâm "Putni priručnik" imao je na naslovnoj stranici sliku sv. Ivana Evanđeliste s orlom i Orlovom lozinkom: Euharistija, Žrtva, Apostolat. Sadržaj toga Priručnika bio je namijenjen poglavito Orlovima i davao je upute kako se valja uzorno vladati. Orlovi su stekli priznanje da su se na putu znali žrtvovati, poglavito za svećenike: pomagali su im, davali im najbolja mjesta za spavanje, držali red i čistoću.

Neki Srbi, koji su bili u našem vlaku, klicali bi u Rimu kad su nas sreli: "Živjeli naši Orlovi!". Najbolje priznanje za nas je ono da smo simpatijama i ljubavlju znali protkati sav ugođaj oko nas. U Italiji su nas svagdje službeno dočekali izaslanici biskupijskih okružja Katoličke akcije. Svagdje su nam išli na ruku i upućivali nas u svoje prilike. Naravno, mnogo su nam pripovjedali o svojim poteškoćama: za sada su im fašisti najveći protivnici jer su im brutalnom silom u mnogim mjestima upravo razorili društvene prostorije, tiskare itd. Na samome području Fiorentinskog okružja Katoličke akcije opljačkano je 67 društava, a do temelja razoreno 17. Ova mala statistika najbolje osvjetljava odnose između talijanske Katoličke akcije i fašizma.

U Padovi je sve Orlove zanimala jedna suvremena ustanova (ostali su se hodočasnici u prvi mah začudili što ih vodimo u moderno uređen đački hotel!): konvikat za 150 akademičara. Svaki ima svoju veliku sobu, struju, vodovod, svu udobnost. Knjižnica, dvorana za zabave i veliki vrt s igralištem. Za svetkovine Papinoga krunjenja (to je svetkovina talijanske Katoličke akcije) osvjetljuje se ovo igralište velikom vatrom; po gradu se povede hajka na bezobraznu, bezbožnu i pornografsku štampu. Sve se to sakupi i uz veliko slavlje prisutne omladine - spali...

Zaboravio sam točan omjer katoličkoga đaštva prema ostalim skupinama u Padovi; otprilike je jedan naprema tri. Sličan je omjer u Francuskoj i Belgiji. I upravo ovake suvremene društvene ustanove kao ova, što ih vode oci isusovci, mnogo doprinose u omogućavanju omladini sustavne stručne i katoličke naobrazbe.


2. Belgijanci i Inetrnacionala

Prelazim na Rim. Ne govorim o svim tim veličanstvenim spomenicima umjetnosti koje smo na brzu ruku pregledali. Dat ću samo skup dojmova.

Kada smo stigli u zavod sv. Marte, veliki zavod što ga vode sestre milosrdnice od sv. Vinka, upravo su talijanski katolički đaci polazili kući. Tih dana imali su u Rimu svoj kongres na kojemu ih je sudjelovalo oko trideset tisuća.. Opazi talijanska omladina naše orlovske odore; zasigurno su se u prvi mah zabezeknuli pred garibaldijskom crvenom košuljom; doskora su se snašli, stali nam klicati, a mi njima. Naizmjenično smo pjevali naše narodne i društvene pjesme. Divne li predigre ostvarenju Papinoga programa: Mir Kristov u kraljevstvu Kristovu.

I dok nas je stotinu i dvadeset objedovalo u ogromnoj blagavaonci pod zaštitom sv. Marte, eto ti iz druge dvorane Belgijanaca sa zastavama k nama. Njihov predsjednik Hoyois, njihov duhovni vođa abbé Picard, održe nam govor, pozdrave nas srdačno.

Čudno: kao da se među Orlovima i milim Belgijancima dogodilo duhovsko čudo: Svi smo se međusobno sporazumjeli, izmijenili smo misli, a da mi nismo znali francuski niti oni hrvatski. Ako baš hoćete: zavoljeli smo se nekom osobitom ljubavlju. Među nama je bilo "jedno srce i jedna duša". Kako to? Nigdje se prije nismo vidjeli niti se poznavali, a osjetili smo toliku međusobnu ljubav, kao da smo bili oduvijek skupa!

Rješenje tajne: naši narodi kroz vijekove su bili pod željeznim jarmom očinske rimske discipline. Rimska krv teče u našim žilama. Osim toga, svi smo usisali mlijeko Katoličke Akcije... Na sebi samima smo shvatili što za čovječanstvo i kulturu znači Rim, Papinstvo. Rimski jaram je katkada težak, ali spasonosan. Jedino Papinstvo, jedino rimska disciplina kadra je stvoriti rem publicam christianam - kršćanski Savez Naroda. Sve ostalo samo su karikirani pokušaji.

Obavili smo s Internacionalcima jubilarne oprosne procesije, zajedno s njima primili smo Isusa Krista, našega Boga i Gospodina. A stanice njegova mističnoga Tijela tijesnije su se skupile oko Glave, krv Kristova protekla je našim žilama. Našemu duhu ukaže se svijetlo jedne velike ideje:

Otajstvo ovoga velikog preporoda u suvremenoj međunarodnoj omladini je vrlo česta i dnevna sveta pričest. Katolička akcija ili tako zvana organizirana suradnja svjetovnjaka s hierarhijom u katoličkome socijalnom apostolatu, ima kao osnovicu, kao podlogu milijune dnevnih bijelih Pričesti. To je i podloga na kojoj se uzdiže zgrada Orlovstva...

3. Misijska izložba.

A onda dolazi misijska izložba. Pogledajte dvoranu svetaca i heroja! Na perspektivnoj slici vidite niz križeva, a na svakomu pribijen jedan franjevac: mučenici iz Japana. I takvih slika, koje prikazuju sve pa i najnovije mučenike, ima mnogo. Tu se također čuvaju pisma mučenika. Uronjeni ste u nadnaravni ugođaj; počinjete shvaćati kršćanstvo. Zasnovano je na junaštvu, (koja li poduka Orlovima!) na krvi. Još i danas, kao i u početku! Vidjeli smo, kako crkva u dalekim krajevima neprestano stvara posve nove civilizacije, slično kao što je to činila kod nas od 8. stoljeća nadalje, kada je među nas "barbare" poslala sv. braću Ćirila i Metodija. Shvatili smo kako rad za misije znači sudjelovati pri osvajanju u svijeta. Koji kršćanin, koji Orao ne bi htio osvojiti svijet za Isusa Krista! Radimo za misijsku osvajalačku ideju, dostignimo đaštvo ostalih naroda prema kojima smo u tomu pogledu pravi "natražnjaci"!.

4. Divska djelatnost Crkve.

Papa! Vidjeli smo njegovu bijelu pojavu, poljubili njegovu svetu ruku i od ljubavi prema vidljivome Kristu bili spremni, milošću Gospodnjom, predati mu neograničeno sav svoj život. I kada smo vidjeli kako narodi dolaze sa svih strana svijeta vidjeti samo Njega, poljubiti samo Njegovu ruku, čuti samo njegovu riječ i učiniti samo Njegovu volju, osjetili smo i vidjeli da smo dionici jednoga neprekidnog čuda. Bezvjernik, koji dolazi u Rim, vidi "perpetuum mobile": Kako to da iz dana u dan, iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeće neprestano hrle u Rim novi ljudi, nove generacije pa uvijek istim zanosom i istim oduševljenjem ponavljaju isti usklik: "Živio neumrli Kristov Namjesnik!" Kako to da iz istoga Rima, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, već dvije tisuće godina misionari idu u Englesku, Španjolsku, Ameriku, Australiju posijati sjeme svoje krvi i proširiti Isusuovo kraljevstvo? Čudno kraljevstvo, zaista, koje se širi idejama i žrtvama, bez topova i pušaka! Novo, neprekidno čudo! Kako to da iz tih dvorova bez prestanka, iz sata u sat, kroz blizu dvije tisuće godina u čitav svijet idu zakoni, zapovijedi, odredbe, smjernice, želje?...I sa svih strana svijeta jedva se čeka Papina riječ jer su ljudi uvjereni kako ona donosi život.

Ili je rimska biskupija s rimskim biskupom živi perpetuum mobile ili toj Crkvi ulijevaju život nadnaravne energije...

U Rimu osjećate da sve na svijetu može propasti, ali Rimska biskupija može se valjati na uzburkanomu moru povijesti, može se dizati, prevrtati i padti, ali potonuti ne može.

U Rimu osjećate, osobito u Jubilejskoj godini, kolosalnu, divsku djelatnost Crkve kako preporađa svijet i kako, poput neke svemirske električne centrale, u sve i najudaljenije krajeve svijeta, upravo strahovitom napetošću šalje, uz urnebes kanonizacija, beatifikacija, enciklike energije svetačkoga preporoda.

5. Euharistija i Papa

Osjećate da u Rimu sjedi vladar trocarevine: Papinim zagovorom, sveci proslavljene Crkve djeluju na Srce Božje; Papinim se zagovorom oslobađaju duše trpeće Crkve iz čistilišta i postaju dionicima blaga što se nalazi u riznici sveopće Crkve; pod Papinim vodstvom na zemlji ratuje vojujuća Crkva.

I kad je Sveti Otac u svome govoru nama Orlovima dao smjernice za naš rad, osjetili smo svu veličinu i svo značenje Papinstva; shvatili smo: Orlovstvo, ako hoće da ostati u pravoj liniji i biti ispravan pokret u velikome sklopu svih mogućih pokreta u krilu svete Crkve, mora biti papinskim pokretom.

Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo Orlovstva. Euharistiju i Papu valja dati našem narodu. Od podmlatka, naraštajaca pa do članova i starješina, sve treba u Orlovstvu u prvome redu svesti na Euharistiju i Papu. I kad se iz orlovskih krila budu rodili novi orlići, "leitmotiv" prvih orlovskih uspavanki treba biti: Euharistija i Papa. Euharistija i Papa trebaju biti prve riječi koje će na materinjim grudima čuti hrvatski novorođenici. I kada Orlovstvu uspije ove dvije ideje učiniti kraljicama hrvatske narodne duše, tada će moći mirne duše reći sa svetim Pavlom:" Dobar boj vojevah ..."

To je jedina i najčvršća osnovica bez koje je čitav narod osuđen na rasulo.

I eto do te spoznaje Orlovi su ponovno došli na svome rimskom hodočašću.

Orao