Sabrana djela - Katoličke organizacije

Dr. IVAN MERZ

KATOLIČKA AKCIJA

Narav i definicija - cilj - sredstva

Šibenik, 1927.

Pučka tiskara Šibenik.

Knjižnica Novi Život, Svezak 4.

Katoličku Akciju kao sudjelovanje vjernika laika u hijerahijskom apostolatu Crkve pokrenuo je Papa Pio XI. 1922.g. Ona se je raširila kao dobro strukturirana organizacija najprije u Italiji, a onda i drugdje po svijetu. Ivan Merz se spremno odazvao Papinu pozivu i prvi je u Crkvi u Hrvata počeo uvoditi načela Katoličke Akcije. Orlovsku organizaciju katoličke mladeži uz puno truda i žrtve postavio je na njezine temelje. O Katoličkoj Akciji Merz je napisao ovo kratko i pregledno djelo koje ovdje donosimo kao i brojne članke. Njegove zasluge za promicanje Katoličke Akcije u Hrvatskoj su bile tako velike da je dobio naziv pionir i prvoborac Katoličke Akcije.

Pozicija, temeljni dokument za proces beatifikacije Ivana Merza koju je objavila Vatikanska izdavačka knjižara na tisuću stranica nosi naslov:

IVAN MERZ – PIONIR KATOLIČKE AKCIJE U HRVATSKOJ.

U ovom djelu, koje donosimo ovdje, Merz je obradio temeljne pojmove o Katoličkoj Akciji.

Katolička Akcija, koja je u Hrvatskoj prestala djelovati 1945. god., i danas postoji i djeluje u raznim zemljama svijeta. Drugi vatikanski sabor od svih katoličkih laičkih udruga i organizacija jedino Katoličku Akciju spominje u svojim dokumentima i preporuča je vjernicima. (Dekret o Apostolatu laika).

1. Predgovor i Uvod

2. Narav i definicija Katoličke Akcije

3. Cilj Katoličke Akcije: socijalno kraljevstvo Isusa Krista.

4. Sredstva Katoličke Akcije da postigne socijalno Kraljevstvo Isusa Krista