Statut katoličke udruge "Blaženi Ivan Merz"

Preambula

Dijecezanski biskup banjolučke biskupije, mons. Franjo Komarica, sukladno odredbama Zakonika kanonskog prava, kan. 312 § 1, dana 10. svibnja 2005. g. izdao je dekret, br. 203/2005., kojim je za Banjolučku biskupiju ustanovio javno vjerničko društvo čije se djelovanje nadahnjuje mislima i primjerom blaženoga Ivana Merza.
Isti dijecezanski biskup je, sukladno odredbi kan. 314, dana 10. svibnja 2005., dekretom br. 204/2005., odobrio Statut Udruge.

I. OPĆE ODREDBE O UDRUZI

1. Naziv, narav i pečat Udruge

Čl. 1.
Javno vjerničko društvo, osnovano odlukom dijecezanskog biskupa banjolučke biskupije, pod službenim nazivom: KATOLIČKA UDRUGA «BLAŽENI IVAN MERZ», a skraćeno: KUBIM (dalje u tekstu Statuta: Udruga), prema odredbama kan. 301 § 3 i kan. 313 Zakonika kanonskog prava javno je katoličko vjerničko društvo, sa statusom pravne osobe u Crkvi.
Udruga ima svoj pečat. Okruglog je oblika, uz čiji rub, u gornjem polukrugu piše: Katolička udruga, u donjem: «Blaženi Ivan Merz», a unutar toga je amblem koji predstavlja hostiju – znak Euharistije – i kupolu bazilike sv. Petra u Rimu – znak papinstva – a ispod: Banjalučka biskupija.

2. Svrha Udruge

Čl. 2.
Osnovna svrha Udruge je:
– poticati, razvijati i promicati kod svojih članova, i drugih u sredini u kojoj djeluje, vjersku formaciju, duhovni rast i autentični kršćanski život;
– poticati i razvijati kod svojih članova duh crkvenosti, te njihovo uključivanje i angažiranje u životu i apostolatu Crkve;
– zalagati se za prožimanje vremenitog reda i uređenje javnog života i društvenih odnosa temeljenih na kršćanskim vrijednostima i u evanđeoskom duhu.

Čl. 3.
Udruga je vjerničko društvo biskupije banjolučke, s mjesnim podružnicama za jednu ili za više župa skupa.
Radi uspješnijeg i specifičnog djelovanja, ako to prilike dopuštaju, Udruga može na razini biskupije imati podružnice za pojedina područja odnosno sektore: za odrasle, mlade i djecu, kao i sekcije, npr.:

  • studentske i druge mladeži,
  • prosvjetnih djelatnika i intelektualaca,
  • katoličkih muževa i žena,
  • katoličkih radnika, odnosno zemljoradnika.

3. Djelokrug i način djelovanja, i posebni zadaci Udruga

Čl. 4.
Udruga i njezini članovi imaju u svom djelovanju određenu autonomiju, uređenu ovim Statutom i općim kanonskim pravom, ali svoju cjelokupnu aktivnost na području apostolata i evangelizacije provode uz savjetovanje, a u važnijom stvarima uz dopuštenje dijecezanskog biskupa.
Svoju suradnju s pastirima Crkve i s drugim vjerničkim društvima i skupinama organiziraju i provode kako na području biskupije tako i unutar župa i župnih zajednica, a pod nadzorom mjerodavne crkvene vlasti, odnosno dijecezanskog biskupa i koga on za to odredi.

Čl. 5.
Zadatci Udruge i njezinih članova, u okviru opće svrhe naznačene u čl. 2 ovoga Statuta, osobito su ovi:

  • produbljivati vjersko znanje i izobrazbu te se osposobljavati za prenošenje stečenog znanja drugima, također pomoću sredstava javnog priopćivanja;
  • posvećivati potrebnu brigu duhovnoj formaciji i osobnoj izgradnji, te primjerom života vjerodostojno svjedočiti svoj katolički identitet;
  • širiti tisak i druga sredstva vjerskog i duhovnog sadržaja;
  • zauzimati se u javnom životu za promicanje i zaštitu ljudskog života i dostojanstva ljudske osobe, temeljnih ljudskih prava i sloboda, a naročito slobode vjere i cjelovitog katoličkog odgoja i izobrazbe;
  • pratiti socijalnu nauku Crkve te nastojati oko njezine primjene u svim porama društva i u svim sferama javnog života, osobito se zauzimajući za promicanje mira i pravde, te poticati djela ljubavi i solidarnosti prema siromašnima i onima koji se nalaze u duhovnoj ili materijalnoj potrebi.
  • molitvom i drugim vidovima angažiranja raditi na proglašenju svetim našeg blaženika Ivana Merza

4. Članovi i učlanjivanje u Udrugu

Čl. 6.
Član Udruge može biti svaka laička osoba katoličke vjere, koja je navršila 14 godina, redovito prakticira vjerski život, i koja je spremna aktivno se zalagati za ostvarenje svrhe i zadataka naznačenih u čl. 2 i 5 ovoga Statuta.

Čl. 7.
Tko ispunjava tražene uvjete i želi postati članom Udruge, treba izravno ili preko pročelnika podružnice uputiti Glavnom vijeću Udruge pismenu zamolbu za prijem. Za prijem u Udrugu treba svoje mišljenje ili preporuku o kandidatu dati pročelnik dotične podružnice, a može se zatražiti i mišljenje kojega drugog člana podružnice.
Kandidat ako bude primljen, potpisuje pristupnicu i upisuje se u središnji popis ili Imenik članova Udruge, a također i u popis odgovarajuće podružnice, i izdaje mu se članska iskaznica. Iskaznicu izdaje tajnik Udruge.

Čl. 8.
Učlanjivanjem u Udrugu, svaki njezin član postaje dionikom određenih prava i obveza.
Tako stječe pravo:
– u svojoj podružnici osobno sudjelovati u izboru odgovarajućih dužnosnika podružnice, a na višim razinama Udruge sudjelovati u izboru dužnosnika preko izabranih predstavnika ili zastupnika;
– na isti način sudjelovati u donošenju odluka i u stvaranju programa djelovanja u vlastitoj podružnici i u Udruzi;
– uživati duhovne plodove i dobra koja su udijeljena Udruzi.
Obveza je svakog člana Udruge:
– provoditi život uzornog katolika;
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju svrhe i zadataka te zacrtanih programa Udruge;
– obdržavati odredbe Statuta i drugih normativnih akata Udruge i provoditi odluke mjerodavnih tijela upravljanja i vodstva Udruge, kao i odredbe dijecezanskoga biskupa;
– izmirivati članarinu, i na druge načine, prema mogućnostima, materijalno podupirati funkcioniranje Udruge i određenih njezinih projekata;
– raditi na propagiranju i jačanju Udruge.

Čl. 9.
Osim redovitih članova, o kojima je riječ u čl. 6, Udruga može imati i članove podupiratelje, a ti mogu biti fizičke i pravne osobe. Oni mogu, ali i ne moraju biti katolici.
Članom podupirateljem Glavno vijeće Udruge proglašava one koji materijalno ili na drugi način podupiru aktivnosti Udruge, a suglasni su s tim da budu proglašeni članovima podupirateljima. Njima se izdaje povelja člana podupiratelja.

5. Vodstvo i upravljanje Udrugom

Čl. 10.
Vodstvo i upravljanje Udrugom odvija se kroz zborna tijela ili organe i kroz individualne službe na dvije razine:
– biskupije banjolučke,
– područnih podružnica.
Zborna tijela vodstva i upravljanja su: Skupština Udruge, Glavno vijeće Udruge i Predsjedništvo Udruge i Sastanak podružnice; a individualne službe su: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i rizničar Udruge, te pročelnici, zamjenici pročelnika, tajnici i rizničari podružnica.

6. Duhovni asistent Udruge

Čl. 11.
Udruga treba imati duhovnog asistenta, svećenika, kojega na tu dužnost postavlja dijecezanski biskup.
Uloga i zadaća duhovnog asistenta je voditi, poticati i pomagati duhovni život i rast u Udruzi, te pomagati i pružati potrebnu suradnju u pravilnom usmjeravanju i vršenju apostolata i evangelizacije u mjesnoj Crkvi.

7. Imovina Udruge i upravljanje njome

Čl. 12.
Udruzi su potrebna vremenita dobra i materijalna sredstva za obavljanje njezinih zadataka i postizanje vlastite svrhe, i ona ih, kao pravna osoba, može stjecati i njima upravljati na sve zakonite i dopuštene načine.

Čl. 13.
Vremenita dobra ili imovina Udruge sastoji se od:
– prikupljene članarine, ako je ona obvezna,
– sredstava stečenih vlastitim aktivnostima,
– doprinosa članova podupiratelja,
– donacija dobivenih bilo na traženje ili spontano danih od različitih fizičkih osoba i od organizacija i ustanova kako crkvenih tako i građanskih,
– oporučno ostavljenih dobara te drugih dobrovoljnih priloga i sredstava namjenski skupljenih od katoličkih vjernika i drugih osoba.
Udruga može posjedovati i biti vlasnik također nekretnina: (zgrada i zemljišta)

Čl. 14.
Vremenitim dobrima Udruge, u ovisnosti i pod nadzorom predsjednika, upravlja rizničar, uz pomoć ekonomskog savjetnika.
Glavno vijeće Udruge treba odrediti iznos iznad kojega rizničar Udruge ne može samostalno odlučivati o trošenju sredstava i otuđivanju dobara, nego mora tražiti dopuštenje bilo predsjednika Udruge, bilo Glavnog vijeća Udruge.

8. Prestanak članstva u Udruzi i ukidanje Udruge

Čl. 15.
Svakom članu je slobodno da u bilo kojem trenutku istupi iz Udruge. Dovoljno je da o tome izvijesti pročelnika svoje podružnice, a on će o tome izvijestiti predsjednika Udruge.
Isto tako, član može biti isključen iz Udruge ako ne provodi doličan život i tako narušava ugled Udruge; ako kroz duže vrijeme nikako ne djeluje u ispunjavanju zadataka vezanih uz članstvo u Udruzi; ili ako svojim postupcima šteti djelovanju i razvitku Udruge.
Odluku o isključenju iz Udruge, na prijedlog pročelnika podružnice, donosi Glavno vijeće Udruge.

Čl. 16.
Skupština Udruge može dvotrećinskom većinom glasova odlučiti da se Udruga ukida ili raspušta. Pojedine podružnice može ukinuti Glavno vijeće Udruge. Prije donošenja takve odluke Predsjedništvo Udruge treba se posavjetovati s dijecezanskim biskupom, a nakon njezina donošenja, da bi odluka o ukidanju Udruge dobila snagu, mora je ratificirati dijecezanski biskup.
Odluku o ukidanju Udruge može samostalno donijeti i dijecezanski biskup.

Čl. 17.
Imovina koju je imala Udruga, nakon što budu ispunjene sve obveze prema trećim licima i poštujući volju darovatelja, pripada biskupiji.

II. UPRAVNE STRUKTURE UDRUGE

1. SREDIŠNJA TIJELA I SLUŽBE

a) Skupština Udruge

Čl. 18.
Najviše tijelo Udruge je Skupština, a nju sačinjavaju:
a) predsjednik, potpredsjednik, tajnik i rizničar Udruge,
b) izabrani članovi Glavnog vijeća,
c) pročelnici sekcija, ako postoje,
d) pročelnici i po jedan zastupnik podružnica s više od 25 članova.
Ako Glavno vijeće odluči, na Skupštinu se mogu pozvati i drugi članovi Udruge, također članovi podupiratelji i nečlanovi, ali bez prava glasovanja u izborima i u odlučivanju.

Čl. 19.
Skupština može biti redovita, i održava se svake tri godine; a može biti i izvanredna, i održava se kada to traži važan i hitan razlog. O održavanju izvanredne Skupštine odluku donosi većinom glasova Glavno vijeće Udruge, a njezino održavanje može zatražiti i dijecezanski biskup.

Čl. 20.
Skupštinu saziva i predsjeda joj predsjednik Udruge, a ako je on spriječen ili je služba ispražnjena, onda potpredsjednik.
Skupština može početi s radom, obavljati izbore i donositi odluke ako su nazočne barem dvije trećine onih koji trebaju sudjelovati na Skupštini.

Čl. 21.
Na Skupštini predsjednik podnosi izvješće o općem i cjelokupnom stanju i djelovanju Udruge; pročelnici sekcija, ako one postoje, podnose izvješće o stanju i djelovanju odgovarajućih sekcija, a pročelnici podružnica o stanju i djelovanju u pojedinim podružnicama; rizničar podnosi trogodišnje izvješće o ekonomskom stanju i poslovanju Udruge.
O tim se izvješćima raspravlja i, ako je potrebno, donose odgovarajući zaključci i odluke.
Službu tajnika ili zapisničara na Skupštini obavlja tajnik Udruge, ili netko drugi ako ga Skupština izabere.

Čl. 22.
Na Skupštinu Udruge spada da tajno, pomoću glasačkih listića, izabere predsjednika, potpredsjednika, tajnika i rizničara Udruge, te pet članova Glavnog vijeća Udruge. Ti se članovi biraju između pročelnika podružnica, pazeći da u Vijeću budu zastupljena sva područja biskupije na koja je Udruga proširena.
Za izbor predsjednika i potpredsjednika traži se apsolutna ili natpolovična većina glasova, i glasanja se ponavljaju dok netko ne dobije potrebnu većinu.
Kod izbora tajnika i rizničara u prva dva glasovanja je potrebna apsolutna većina, a ako je nitko ne dobije, u trećem glasovanju za izbor je dovoljna relativna većina, osim ako Skupština ne odluči drukčije.

Čl. 23.
Svi se članovi Glavnog vijeća biraju skupa, a ako ne budu svi skupa izabrani, glasovanja se ponavljaju za onoliko članova koliko ih još treba izabrati. Za njihov izbor se u prva tri glasovanja, ako budu potrebna, traži apsolutna većina glasova, a u četvrtom je dovoljna relativna većina.
U članstvo Predsjedništva Udruge na Skupštini se biraju tri pročelnika podružnica. Biraju se zajedno, a izabrani su oni koji dobiju najviše glasova, ali najmanje jednu trećinu od ukupnog broja glasača. Ako je potrebno, glasovanja se ponavljaju za onoliko članova koliko ih još treba izabrati. Isto tako glasovanje se ponavlja za onoliko članova koliko ih treba izabrati ako ima više kandidata s jednakim brojem dobivenih glasova.

Čl. 24.
Skupština je mjerodavna za usvajanje Statuta Udruge i za sve promjene u njemu. Glasovanje je javno, a za usvajanje Statuta ili njegovih promjena potrebna je dvotrećinska većina glasova, i mora ih potvrditi ili odobriti dijecezanski biskup.
Svi drugi zaključci i odgovarajuće obvezujuće odluke na Skupštini donose se javnim glasovanjem ili dizanjem ruke, a za njihovo donošenje dovoljna je apsolutna većina nazočnih članova.

b) Glavno vijeće Udruge

Čl. 25.
Glavno vijeće sačinjavaju predsjednik, potpredsjednik, tajnik i rizničar Udruge, te pet članova izabranih između pročelnika podružnica na Skupštini Udruge.
Rad Glavnog vijeća odvija se u sjednicama, koje saziva i predsjeda im predsjednik Udruge, a ako je on spriječen, ili je služba ispražnjena, onda potpredsjednik. Službu zapisničara na njima vrši tajnik Udruge, ili netko drugi koga Vijeće izabere između svojih članova.

Čl. 26.
Glavno vijeće Udruge održava svoje sjednice barem jedanput u pola godine, i na njima razmatra stanje u Udruzi i u pojedinim podružnicama, te raspravlja i odlučuje o unapređivanju života i djelovanja.
Zaključci i odluke se donose većinom glasova ako su na sjednici nazočne barem dvije trećine svih članova Glavnog vijeća. Ako o donesenim zaključcima i odlukama treba izvijestiti mjerodavnu crkvenu vlast ili članove Udruge, o tome će se brinuti tajnik Udruge.

c) Predsjedništvo Udruge

Čl. 27.
Predsjedništvo Udruge sačinjavaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge, te tri pročelnika podružnica, izabrana na Skupštini Udruge. Zadaća Predsjedništva je da zajednički vodi Udrugu, brinući se i nastojeći oko provedbe onoga što zaključi ili odredi Skupština i Glavno vijeće Udruge.
Sjednice Predsjedništva saziva i predsjeda im predsjednik Udruge, a ako je on spriječen ili ako je služba trenutno ispražnjena, zamjenjuje ga potpredsjednik.
Zaključci Predsjedništva donose se većinom glasova, a dužnost zapisničara na sjednicama Predsjedništva vrši tajnik Udruge.

d) Predsjednik i potpredsjednik Udruge

Čl. 28.
Službe predsjednika i potpredsjednika traju tri godine, a moguć je ponovni izbor više puta uzastopce.
Za izbor predsjednika i potpredsjednika na Skupštini Udruge potrebna je apsolutna većina glasova. Glasovanje se ponavlja dok netko ne dobije traženu većinu. Izabrani preuzimaju svoje službe tek kad ih potvrdi dijecezanski biskup.
Predsjednikova je zadaća poticati i usklađivati djelovanje Udruge, brinuti se za njezino širenje i očuvanje jedinstva, za ispravno i puno funkcioniranje svih upravnih struktura i službi, te Udrugu predstavljati u javnosti i zastupati pred crkvenim i građanskim vlastima.
Jednom godišnje treba podnijeti dijecezanskom biskupu izviješće o stanju i aktivnostima Udruge.
Potpredsjednik pomaže predsjedniku u obavljanju njegove službe, a zamjenjuje ga kad je on spriječen ili kad je mjesto predsjednika ispražnjeno.

e) Tajnik i rizničar Udruge

Čl. 29.
Tajnik Udruge se bira na tri godine, a može biti izabran više puta uzastopce. Ima sljedeća zaduženja: vodi zapisnike na sjednicama Glavnog vijeća i Predsjedništva Udruge; vodi evidenciju o članovima Udruge te ih upisuje u Imenik članova i izdaje članske iskaznice; šalje potrebne informacije i odgovarajuće obavijesti podružnicama i članovima; vodi službenu korespondenciju te sređuje i čuva arhiv Udruge. Ukoliko Udruga ima svoje službeno glasilo, brine se za njegovo uređivanje i izdavanje.
Kada to traži narav isprave ili službenog akta Udruge, s predsjednikom ih supotpisuje i ovjerava pečatom Udruge.

Čl. 30.
Rizničar, izabran na tri godine, a može biti biran više puta bez prekida. Ima zadaću ubirati od članova Udruge godišnju članarinu, zatim njihove dragovoljne doprinose, te priloge i donacije članova podupiratelja i drugih osoba kao i podupirateljskih ustanova.
Vodi računovodstvo i pisanu evidenciju te se, pod nadzorom predsjednika Udruge, brine o prikupljenim sredstvima i njihovu trošenju.
Redovite izdatke u visini novčanog iznosa koji odredi Glavno vijeće rizničar može vršiti samostalno, a za izdatke u višim iznosima potrebna mu je suglasnost predsjednika Udruge, odnosno Glavnog vijeća.
O primitcima i izdatcima, i uopće o novčanom poslovanju, na kraju svake godine treba podnijeti godišnji izvještaj Glavnom vijeću, a skupštini podnosi trogodišnji izvještaj.

2. PODRUŽNICE UDRUGE

Čl. 31.
Podružnice za pojedina područja odnosno sektore ili pak sekcije uspostavlja Glavno vijeće Udruge, a za njihovo uspostavljanje potrebno je da imaju najmanje 10 članova.

a) Pročelnik podružnice i njegov zamjenik

Čl. 32.
Podružnicu vodi njezin pročelnik, kojega tajnim glasovanjem, na tri godine, biraju članovi podružnice. Za izbor je potrebna natpolovična većina, a može bit biran više puta bez prekida.
Njegova je zadaća da vodi, potiče, usmjerava i usklađuje rad podružnice i njezinih članova.
Pročelniku pomaže zamjenik, izabran na tri godine tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom članova podružnice.
O radu podružnice pročelnik treba redovito jednom godišnje izvijestiti napismeno predsjednika Udruge.

b) Tajnik i rizničar podružnice

Čl. 33.
Tajnika i rizničara podružnice, na tri godine, izabiru, javnim glasovanjem i natpolovičnom većinom glasova, članovi podružnice.
Zadaća tajnik područne podružnice je da vodi evidenciju članova podružnice, da ih informira o čemu bude potrebno, te da vodi zapisnik zasjedanja podružnice.
Rizničar ubire članarinu, ako ona postoji, te prima donacije i druge priloge članova podupiratelja i drugih darovatelja, a potom ih predaje rizničaru Udruge.
Ako po odluci Skupštine ili Glavnog vijeća Udruge dio sredstava ostaje podružnici, rizničar, pod nadzorom pročelnika podružnice, brine o tim sredstvima.
Službu tajnika i rizničara podružnice može vršiti ista osoba.

c) Sastanci članova podružnica

Čl. 34.
Svi članovi podružnice sastaju se redovito jednom mjesečno, a po potrebi i češće; sastanke saziva i predsjeda im pročelnik podružnice, a ako je on spriječen ili je služba ispražnjena, onda njegov zamjenik. Službu zapisničara vrši tajnik podružnice.
Na sastancima podružnice izabiru se odgovarajući dužnosnici, dogovara se o programu aktivnosti i o posebnim zajedničkim i pojedinačnim zadatcima, informira se o radu i taj se rad analizira, te donose potrebni zaključci i odluke.
Na sastanke podružnica pročelnik može pozvati i članove podupiratelje, ali bez prava sudjelovanja u glasovanju i odlučivanju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 35.
Ovaj Statut, usvojen na osnivačkoj Skupštini Udruge s potrebnom dvotrećinskom većinom glasova, odobren potom od mjerodavnog dijecezanskog biskupa banjolučke biskupije, stupio je na snagu danom odobrenja.
Zamijeniti Statut novim ili vršiti bilo kakve promjene u njemu može skupština Udruge, ali svaka promjena, da bi imala snagu, mora dobiti odobrenje mjerodavnog dijecezanskog biskupa.

Čl. 36.
Statut Udruge autentično može tumačiti samo dijecezanski biskup, te također davati u pojedinačnim slučajevima oprost od pojedinih odredaba.