Preuzimanje knjigu u word (.doc) dokumentu

 

 

S A D R Ž A J

 

Uvod

 

PRVI DIO

OTKRIVANJE EUHARISTIJE

     Tekstovi iz Dnevnika i korespondencije prije rata

     Zapisi o Euharistiji na bojištu 1. svjetskog rata

     Misli o Euharistiji tijekom studija

    

 

DRUGI DIO

EUHARISTIJSKI KRIST U SREDIŠTU

DUHOVNOSTI  I   APOSTOLATA

Vidovi euharistijske  pobožnosti bl. Ivana Merza

Euharistija u spisima bl. Ivana Merza

 

TREĆI DIO

SUVREMENICI O EUH. POBOŽNOSTI BL. MERZA

      Izjave prijatelja i suvremenika

      O štovanju Euharistije bl. I. Merza u njegovim biografijama

 

ČETVRTI DIO

 

      Hrvatske crkve – Poruka bl. Ivana Merza za godinu Euharistije

 

PETI  DIO

          Izabrane misli bl. Ivana Merza o Euharistiji