Dr.Jan Merz - kratka biografia

Dr I V A N M E R Z – Dr J A N M E R Z

1896 -1928

 Dr. Jan Merz urodził się w Banja Luce Bośnia 16 grudnia 1896 roku. wychowany był w środowisku liberalnym. Szkołę średnią ukończył w rodzinnym mieście. Po maturze 1914 roku przez trzy miesiące studiuje na Akademii Wojskowej. Potem rozpoczyna studia w Wiedniu. Pierwsza wojna światowa przerywa mu studia. Jest zmobilizowany. Na froncie we Włoszech przeżywa wszystkie okropności wojny. Po wojnie kontynuuje studia literatury w Wiedniu. Następnie studiuje w Paryżu.W 1922 roku przybywa do Zagrzebia i zostaje profesorem języka i literatury francuskiej. Uzyskuje stopień doktora na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Zagrzebskiego.

                   Rozważaniem, studiowaniem a szczególnie we krwi i płomieniach wojny dochodzi do poznania prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Całkowicie oddaje się Chrystusowi i jako świecki złożył ślub czystości wieczystej. Swój wolny czas całkowicie poświęca wychowaniu młodzieży chorwackiej w organizacji ’’Związek Orła Chorwackiego’’, której nadaje dewizę ’’Ofiara-Eucharystia-Apostolstwo’’. Jako katolicki inteligent Jan Merz słowem i piórem zachwyca młodych i starszych dla Chrystusa i Kościoła. Jest jednym z pionierów ruchu liturgicznego wśród Chorwatów. Do Chorwacji systematycznie wprowadza Akcję Katolicką Ojca ŚwiętegoPiusa XI. Główną cechą jego działalności jako katolickiego inteligenta jest miłość i przywiązanie do Kościoła, Rzymu i Stolicy Apostolskiej co starał się wszczepić u wszystkich z którymi obcował. Aczkolwiek młody i jako świecki uznawany był ’’filarem Kościoła w Chorwacji’’. Swoją pracą apostolską i obszerną działalnością literacką w prasie katolickiej pozostawił drogocenną spuściznę duchową, która stała się źródłem natchnienia przyszłym pokoleniom. Zamierzał założyć świecki instytut – wspólnotę ludzi świeckich, którzy pracowaliby dla Chrystusa i Kościoła. Po jego śmierci ten zamiar częściowo użeczywistniła Marica Stanković założywszy Wspólnotę Pomocnic Chrystusa Króla. Imię Jana Merza oznaczało i oznacza program życia i pracy.

                   Jan Merz był człowiekiem żywej wiary, szczerej modlitwy, samozaparcia się, codziennej Komunii Świętej, adoracji, oddanego cierpienia, szerokiej wiedzy, bliski ludziom, a każdemu człowiekowi wykazywał miłść chrześcijańską.

                   JAN MERZ zmarł w Zagrzebiu 10 maja 1928 roku w 32 rokyu życia w opinii świętości. W 1958 roku rozpoczęło się diecezjalne postępowanie o jego beatyfikację – zaliczenie w poczet błogosławionych. Jego szczątki zostały przeniesione 16 grudnia 1977 roku z cmentarza ’’Mirogoj’’ do Bazyliki Serca Jezusowego w Zagrzebiu w której w ostatnich latach (1922-1928) swego życia codziennie modlił się, adorował i przystępował do Komunii Świętej. Mnożą się łaski i wysłuchania za jego wstawiennictwem.

                   Od roku 1986 postępowanie beatyfikacyjne odbywa się  w Rzymie przy Kongregacji za kauze świętych w Watykanie.

                      Ojciec Święty Jan Paweł II przy każdej okazji spotkania z pielgrzymami chorwackimi w Rzymie wspomina Sługe Bożego Jana (Ivana) Merza, a młodym mówi aby naśladowali stopy i przykład jego świętego życia. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Chorwacji w 1994 roku Papierz wspomniał imię Jana Merza jako ’’wybitnego chorwackiego świeckiego w świadectwie Ewangelii Chrystusowej’’. W drugiej pielgrzymce 1998 roku Ojciec Święty w Splicie powiedzaił o Merzu, że jego dewizą było „ Wiara katolicka jest moim powołaniem życiowym’’.

ZDANIA JANA MERZA

– Wiesz, że mnie życie na Uniwersytecie w Wiedniu, potem wojna, studia i wreszcie Lurd całkowicie przekonały o prawdziwości wiary katolickiej i dlatego całe moje  życie  krąży wokół Chrystusa Pana. (Matce z Paryża).

– Wiem i czyję, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą wiarą.

– Wiara katolicka jest moim powołaniem życiowym. .

– Życie duchowne jest rozważaniem o sprawach boskich, udziałem w wewnętrznym  życiu Bożym.

– Dlaczego kocham Kościół Katolicki i Ojca Świętego ? Dlatego,że w Kościele widzę wyraźny obraz Najukochańszego Zbawiciela i Boga Jezusa ze wszystkimi Jego doskonałościami, a w Ojcu Świętym pod postacią człowieka widzę Boga mego i Pana mego.

– Nasza liturgia jest artystycznym odblaskiem wewnętrznego życia Bożego.

– W Lurd pokochałem Różaniec Święty, który przy Eucharystii Świętej będzie mi  największym przyjacielem do końca życia.

– Wierzę, że oglądać będę głębię Trójcy Przenajświętszej.

– Zmarł w pokoju wiary katolickiej. Życiem był mi Chrystus, a śmierć zyskiem.

  Oczekuję miłosierdzia Pańskiego i niepodzielnego, zupełnego, wiecznego

  posiadania Najsłodszego Serca Jezusowego. Szczęśliwy w pokoju i radości. Dusza moja osiągnie cel dla którego została stworzona. (Z Janowego testamentu).

N O V E N N A

D O S ł U G I B O Ż E G O J A N A M E R Z A

Eucharystia Święta i nabożeństwo do Matki Najświętszej były dla Dr Jana Merza niewyczerpalnymi źródłami którymi karmił swoje życie religijne.Dlatego poleca się, aby w czasie NOVENNY chociaż raz przyjąć Komunię Świętą po uprzednim przystąpieniu do Spowiedzi Świętej. Wskazanym jest, aby codziennnie odmówić i jedną dziesiątkę Różańca Świętego. Następnie odmówić tę modlitwę ;

              Wszechmogący wieczny Boże! W Janie Merzu dałeś nam wspaniały przykład wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła. W swoim krótkim życiu Jan przy pomocy Twojej łaski osiągnął liczne cnoty i pobudzał nas, abyśmy naśladowali jego oddanie się Twojej woli świętej, cierpliwość w podnoszeniu krzyża codziennego życia i jego bezinteresowną miłość do bliźniego. Jego niestrudzona działalność dla rozszerzenia Królestwa Chrystusowego w duszach młodych wielu przeprowadziła do Ciebie, który jedyny dajesz człowiekowi prawdziwy sens życia. Przekonani, że Jan swoim świętym życiem podobał się tobie, prosimy Cię, rozsław go wyniesieniem na ołtarze, aby jego przykład świecił ludziom w drodze do Ojczyzny wiecznej. Udziel nam łaski do naśladowania twardości jego wiary, bezinteresowności jego miłości i apostolskiej gorliwości, abyśmy zbliżyli się ideałowi chrześcijańskiej doskonałości którego nam on swoim życiem okazał. Jego wstawiennictwem udziel mi szczególnej łaski o którą Cię teraz proszę ………………………………………………………………………………………………., jeśli jest  to na korzyść mojej duszy, a tobie na chwałę.

Przez Chrystusa Pana Naszego, A m e n !

   Ojcze nasz ……….. Zdrowaś Maryjo …………. Chwała Ojcu …………….

 

 

          Łaski otrzymane za wstawiennictwem sługi Bożego Jana Merza zgłaszać na adres: Ojciec profesor Dr Bożidar Nagy, SJ, ul. Kardinala Alojzija Stepinca 27,  HR -31000 O S I J E K ,  C R O A T I A

            tel. fax 00385-31-211-509,

            e-mailpostulatura@ivanmerz.hr

              Na ten sam adrew można się zgłaszać o literaturę dla zapoznania życia i 

działalności Sługi Bożego Jana (Ivana) Merza.

           Imprimatur – Nr 1415 – 25.06.1979 roku Dr Josip Lach